Cookies šŸŖ

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Raad van Bestuur

Ambulancezorg Limburg kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Jeroen van Tilburg draagt als bestuurder verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De bestuurder wordt hierbij ondersteund door het managementteam.

Raad van Toezicht

Om goede zorg te kunnen leveren is goed bestuur en intern toezicht belangrijk.Ā 

De Raad van Toezicht van Ambulancezorg Limburg is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie.

De Raad van Toezicht stelt zich hierbij positief kritisch op en houdt rekening met het publieke belang. Ook de perspectieven van directbetrokkenen (zoals patiƫnten en medewerkers) zijn belangrijk bij de toetsing.

Leden Raad van Toezicht:

 • Bart Berden, Voorzitter Raad van Toezicht.
  Hoogleraar organisatieontwikkeling Radboud UMC, voorzitter Raad van Bestuur ETZ, voorzitter ROAZ Brabant

 • Dore Alkema, lid met aandachtsgebied digitalisering en innovatie.
  Manager ICT Amsta

 • Christine van Basten-Boddin, lid met aandachtsgebied HR, organisatie en governance.Ā 
  Burgemeester gemeente Beek

 • Peter van der Pols, lid met aandachtsgebied financieel, economisch en bedrijfskundig.
  Lid Raad van Bestuur Zorggroep Pantein

 • Gert-Jan Scheffer, lid met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid.
  Afdelingshoofd Operatiekamers en directeur Centrum Acuut & Intensief Radboudumc

Cliƫntenraad

Ambulancezorg Limburg staat 24 uur per dag klaar om medische hulp te verlenen. De organisatie levert ambulancezorgverlening in de gehele provincie Limburg. Om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven borgen is het belangrijk om te weten wat er onder onze patiƫnten leeft. Dat is de reden dat Ambulancezorg Limburg veel aandacht besteed aan vormen van patiƫntparticipatie. Juist om de betrokkenheid en inspraak van onze patiƫnten te vergroten en daarmee onze zorgverlening te verbeteren. De cliƫntenraad behartigt binnen de instelling de gemeenschappelijke belangen van patiƫnten. De cliƫntenraad is een belangrijk adviesorgaan dat zich verdiept in het beleid van de organisatie, dat kijkt vanuit het perspectief van patiƫnten en het individuele ervaringsniveau van patiƫnten overstijgt. De invoering van de cliƫntenraad stelt ons instaat meer structureel te werken aan medezeggenschap, inspraak en betrokkenheid van cliƫnten wat uiteindelijk kan leiden tot verbetering van onze zorgverlening omdat er meer mee wordt gedacht vanuit een patiƫntperspectief. De cliƫntenraad kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de Raad van Bestuur.

Uw tips, advies, opmerkingen

De cliƫntenraad behandelt algemene zaken die ambulancezorg aangaan en niet de individuele situatie van een patiƫnt. Bij de cliƫntenraad kunt u dus geen klacht indienen. Daarvoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. WƩl hoort de cliƫntenraad graag uw tips, adviezen of opmerkingen van algemene aard. Uw inbreng kan immers bijdragen aan een nog betere kwaliteit van zorg. Wij kunnen uw input gebruiken bij de uitvoering van ons instemmings- en adviesrecht en tijdens onze overleggen met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Leden cliƫntenraad:

 • Paul Baur

 • Jose Broers

 • Bjorn Lambie

 • Koos Munnecom

 • Tonja Meuwissen

Wij zijn te bereiken via de volgende contactgegevens:

Ambulancezorg Limburg
T.a.v. Secretariaat cliƫntenraad
Aziƫstraat 15
6014 DA Ittervoort
088-0330200

clientenraad@ambulancezorglimburg.nl