Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Meer informatie

Inzage medisch dossier

Wanneer een ambulance bij u is geweest, worden gegevens over u vastgelegd in een patiëntendossier. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling.

U heeft recht op inzage in uw medische gegevens en op uw verzoek kunt u ook een kopie krijgen van uw dossier. Daarnaast hebt u recht op aanvulling en correctie of vernietiging van uw eigen dossier. 

U kunt inzage aanvragen door het aanvraagformulier inzage medisch dossier in te vullen en dit ondertekend terug te sturen naar Ambulancezorg Limburg. Binnen 14 dagen krijgt u telefonisch bericht van onze afdeling Directie- en Bestuursondersteuning om een afspraak te maken voor inzage van uw dossier. Neem een geldig legitimatiebewijs mee naar deze afspraak. 

Vul hier het aanvraagformulier inzage medisch dossier in

Kopie dossier

Op uw verzoek maken wij een kopie van (een gedeelte van) uw medisch dossier. U kunt een kopie aanvragen door het aanvraagformulier kopie medisch dossier in te vullen en ondertekend met een kopie van uw legitimatiebewijs terug te sturen naar Ambulancezorg Limburg. Wij streven ernaar uw verzoek binnen 14 dagen te verwerken.

 Vul hier het aanvraagformulier kopie medisch dossier in

 De genoemde aanvraagformulieren kunnen ook telefonisch (088 - 033 02 00) of per e-mail aangevraagd worden (kwaliteit@ambulancezorglimburg.nl). 

Kopie of inzage van het medisch dossier van een ander

Een kopie of inzage vragen van het medisch dossier van een ander is alleen met schriftelijke toestemming van de betrokkene mogelijk. Vul hiervoor samen het aanvraagformulier inzage of kopie medisch dossier voor een ander in en stuur het ondertekend met kopieën van de legitimatiebewijzen terug naar Ambulancezorg Limburg.

Is de persoon waarvan u inzage of een kopie van het medisch dossier wilt overleden, dan zal de zorgverlener over deze aanvraag een besluit nemen.

Vul hier het aanvraagformulier inzage of kopie medisch dossier voor een ander in 

Voor kinderen geldt:

  • Vanaf 16 jaar worden kinderen als meerderjarig beschouwd. Ze hebben dan zelfstandig recht op inzage.

  • Bij kinderen tussen 12 en 16 jaar kunnen zowel het kind als de ouders inzage krijgen.

  • Ouders van kinderen jonger dan 12 jaar hebben recht op inzage in het patiëntendossier van hun kind.

Recht op correctie

Als u van mening bent dat er bepaalde onjuistheden in uw dossier staan, dan kunt u bij Ambulancezorg Limburg schriftelijk een verzoek indienen het een en ander te corrigeren. Als de Medisch Manager Ambulancezorg het niet eens is met de correctie die u wilt aanbrengen, dan wordt niets gewijzigd. Wel kunt u uw eigen mening op schrift in het patiëntendossier laten opnemen (recht op aanvulling).

 Vul hier het aanvraagformulier correctie dossier in

Verzoek tot vernietiging van gegevens

U kunt verzoeken uw patiëntendossier (of een deel ervan) te laten vernietigen.

Een verzoek tot vernietiging van medische gegevens kan betrekking hebben op medische gegevens. Voordat uw dossier kan worden vernietigd, wordt u gevraagd een verklaring te ondertekenen. Hiermee verklaart u dat u de informatie over eventuele risico’s van vernietiging heeft ontvangen en toch vernietiging van het (desbetreffende gedeelte van het) dossier wenst. Deze schriftelijke bevestiging van de vernietiging wordt in het (verder lege) patiëntendossier opgenomen.

De Medisch Manager Ambulancezorg kan een verzoek tot vernietiging weigeren, maar hij/zij dient dit wel te motiveren. Een verzoek tot vernietiging kan bijvoorbeeld geweigerd worden wanneer bewaring van de gegevens belangrijk is voor anderen (erfelijke gegevens) of wanneer een wettelijke bepaling vernietiging niet toestaat.

Indien u desondanks toch vernietiging wenst, kunt u een klacht over de afwijzing van uw verzoek voorleggen aan de klachtenfunctionaris van Ambulancezorg Limburg. U kunt ook het besluit tot afwijzing voorleggen aan de burgerlijke rechter.

Vul hier het aanvraagformulier vernietigen (deel)dossier in

Bewaartermijn patiëntendossiers

De bewaartermijn van patiëntendossiers is wettelijk vastgesteld op 15 jaar. De bewaartermijn wordt geacht in te gaan op de datum van het einde van de behandeling.

Wanneer u niet wenst dat uw gegevens worden vernietigd, nadat de bovengenoemde bewaartermijn is verstreken, kunt u dit met reden omkleed schriftelijk kenbaar maken bij Ambulancezorg Limburg.