Regelgeving en vergoeding AED

De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie te vergoeden. Deze regeling is bedoeld om het gebruik van AED’s zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk, want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen. Tot nu toe konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor het gebruik van deze AED’s alleen via de zorgverzekering van de patiënt verhalen. Dat gebeurde vaak niet, omdat dit lastig is. Vanaf 2018 kunnen deze organisaties de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening.

Belangrijke informatie

De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke zorgaanbieder die niet onder de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) valt. De kosten worden gedeclareerd bij de ambulancedienst in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden. 

Welke kosten kunt u declareren?
+

De kosten die gedeclareerd kunnen worden, moeten rechtstreeks te maken hebben met het gebruik van een AED. Reguliere, eventueel terugkerende, kosten zoals de vervanging van de batterij vallen buiten de vergoeding.

Te declareren kosten zijn:

 • Vervangen van elektrodenpads

 • Uitlezen van de AED

 • Batterij als deze elke keer na inzet van de AED vervangen moet worden

 • Gebruiksklaar maken van de AED

Welke kosten kunt u niet declareren?
+

De volgende kosten kunt u niet declareren:

 • Verbruiksartikelen die over datum zijn

 • Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij)

 • (Reguliere) onderhoudskosten

 • Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten

Hoe dient u de declaratie in?
+

Bent u eigenaar van een AED binnen ons werkgebied, dan kunt u een factuur indienen bij Ambulancezorg Limburg. Via de button declareren, kunt u uw declaratie online invullen en versturen.

Wat zijn de voorwaarden voor declaratie?
+
 • Let op! De naam van de patiënt mag nooit vermeld worden op het declaratieformulier.

 • Een declaratie kan enkel ingediend worden via het declaratieformulier. Je vindt dit formulier onderaan deze pagina.

 • Voor elke reanimatie dient een individueel declaratieformulier ingevuld te worden, inclusief het uploaden van de bijbehorende inzet specifieke nota.

 • Onvolledige of onjuiste declaraties worden niet in behandeling genomen.

 • Declaraties kunnen tot uiterlijk 6 maanden na de datum van de reanimatie ingediend worden.

 • Declaraties inzake inzetten uit het voorgaande jaar dienen uiterlijk 2 maanden na afloop van het jaar te zijn ontvangen.

 • Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de declaratie én nota en onder voorbehoud van juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.

 • Ambulancezorg Limburg heeft altijd het recht voor om ten onrechte gedeclareerde kosten terug te vorderen op de declarant

Declareren